Reklamační řád a záruční podmínky

Reklamační řád a záruční podmínky

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). Při uplatňování reklamace je nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány – paragon (nebo faktura), bez něj nelze reklamaci uznat (i kdyby byla oprávněná!)

Uplatnění reklamace je možné těmito způsoby:

Vždy doporučujeme předběžný kontakt e-mailem (elkill@elkill.cz) či telefonem (604 461 450, 734 132 171).

  1. osobně v sídle firmy ELKILL ELKILL s.r.o., Zběšičky 40, Bernartice 398 43
  2. poštou - doručením reklamovaného zboží na adresu firmy ELKILL ELKILL s.r.o., Zběšičky 40, Bernartice 398 43

Doporučujeme výrobek zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím výrobku. Reklamaci zasílejte na vlastní náklady, nikoliv dobírkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty)! Kupující může v důsledku reklamace zboží uplatnit následující nároky: výměnu zboží za bezvadné, záruční opravu nebo při opakované vadě vrácení peněz.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na výrobku a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 634/1992 Sb., a činí 30 dnů.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  1. Výrobek byl poškozen při dopravě.
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití (pokud u výrobku existuje).
  6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením reklamačních podmínek.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.2.2019